Chovatelský řád

30. prosince 2006 v 18:08 | bea |  Info o plemeni
Chovatelský řád KCHND upravuje chov německých doga na území ČR. Je podřízen Chovatelskému řádu ČMKU a Chovatelskému řádu FCI.
Cílem Klubu chovatelů německých dog ČR je čistokrevný chov německé dogy dle standardu FCI č. 235, při zachování bilogického zdraví každého jedince. Pro realizaci tohoto cíle vydává Klub tento chovatelský a zápisní řád.

I. Úvodní ustanovení

1. Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů německých dog je základní normou pro čistokrevný chov německé dogy.
2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého chovatele nebo majitele německé dogy a jejich dodržování je podmínkou pro zapsání štěňat (psů) do plemenné knihy.

II. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.
2. Za řízení chovu odpovídá chovatelské kolegium, které je pomocným, odborným a výkonným orgánem výboru Klubu.
3. V čele chovatelského kolegia stojí hlavní poradce chovu. Členy kolegia jsou regionální poradci. Výbor Klubu může kolegium rozšířit dle svého uvážení.
4. Chov německých dog je čistokrevnou plemenitbou, kontrolovanou Klubem. Ve smyslu tohoto řádu se tímto rozumí možnost využití všech chovných jedinců. Držitel feny je povinen umožnit orgánům Klubu kontrolu vrhu.
5. Křížení barevných rázů za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vyšlechtění žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení může být prováděno pouze se souhlasem chovatelského kolegia.
6. Spojení otce s dcerou, matky se synem a spojení mezi sourozenci schvaluje chovatelské kolegium na základě předem podané žádosti k hlavnímu poradci.
7. Chovatel je povinen umožnit provedení krevní nebo biologické zkoušky k ověření identity vrhu v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení Klub. V opačném případě nese náklady chovatel.
8. Klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat :
a/ zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele
b/ v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém jsou zdravotním stavu
c/ jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat

III. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.
2. Pro zařazení do chovu je nutné splnit následující podmínky :
a/ absolvování výstavy (národní, mezinárodní, klubové) ve třídě otevřené s hodnocením minimálně "velmi dobrý"
b/ absolvování bonitace se známkou "chovný", od stáří 18 měsíců
c/ výstava musí předcházet bonitaci
d/ je v pravomoci výboru Klubu vyžádat nezbytná odborná veterinární vyšetření nutná k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné nebo dědičně předpokládané vady
3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí Klub do průkazu původu. Majitel je povinen předat průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do rejstříku chovných jedinců ihned po splnění předepsaných podmínek.

IV. Chovatel, majitel chovného psa

1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která jedince právoplatně nabyla a jeho původ může prokázat platným průkazem.
2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. Chovatel musí být členem Klubu chovatelů německých dog ČR.
3. Držitel chovného psa či feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do l5 dnů oznámen písemně hlavnímu poradci chovu a plemenné knize.
5. Změna v držení musí být u chovného psa oznámena neprodleně, u feny s hlášením vrhu.
6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a pokud nebylo dohodnuto jinak, převádí se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí plemenným psem. Původní chovatel je povinen o převodu feny informovat majitele chovného psa.
7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli.

V. Krycí list

1. Krycí list je základním dokladem, který je nedílnou součástí přihlášky vrhu.
2. Krycí list je k dispozici držitelům chovných fen u regionálních poradců chovu.

VI. Krytí

1. Ke krytí smí dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci na základě řádného vyplněného a platného krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem.
3. Mezi jednotlivými krycími dny chovného psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin.
4. Je povoleno užít umělé inseminace. Tento úkon smí provádět pouze veterinární lékař, který musí svým podpisem ztvrdit, že bylo užito semene určeného psa. Náklady na inseminaci hradí majitel feny.
5. Po krytí vyplní obě zúčastněné strany krycí list. Krycí list je vyplňován i v případě, že chovný pes i chovná fena jsou v majetku nebo v držení téže osoby. V tom případě je nutné, aby pravdivost ztvrdil svým podpisem i svědek krytí, určený poradcem chovu. Za správnost údajů v krycím listě zodpovídá držitel feny.
6. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli. Nedodržení dohody je předmětem občansko-právního řízení.
7. Majitel chovného psa je povinen zaznamenat všechna krytí do knihy krytí.
8. Držitel feny je povinen o krytí informovat regionálního poradce chovu do sedmi dnů po krytí doporučeným dopisem.

VII. Vrh

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutné z vážných důvodů fenu a vrh umístit jinam, musí být o této skutečnosti uvědoměn příslušný poradce chovu.
2. Držitel feny je povinen nahlásit vrh do dvou dnů příslušnému poradci a rovněž majiteli krycího psa.
3. Fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh.
4. Chovatel je povinen ponechat takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici feny, reálným možnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Při větším počtu štěňat se doporučuje použít kojnou fenu. Držitel chovné feny musí informovat příslušného poradce o tom, kde je kojná fena ustájena a kolik štěňat z vrhu odchovává.
5. Utrácení štěňat musí být prováděno jen v souladu s ustanovením par.5 zákona č. 167/1993 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Utracena musí být štěňata atypická a zrůdná ihned, nejpozději však do pátého dne stáří.
6. Nezabřeznutí feny hlásí její držitel majiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů po krytí.
7. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 49 dnů.
8. Chovatel může požádat na své náklady příslušného poradce chovu o kontrolu vrhu, případně o pomoc při výběru štěňat.
9. Klub stanovuje povinnou kontrolu vrhu příslušným poradcem chovu ve stáří 5-7 týdnů věku štěňat. Při této kontrole mohou být štěňata rovněž tetována (čipována). Tetování (čipování) štěňat musí být provedeno dle vnitřních směrnic Klubu. Za tuto kontrolu vrhu přísluší poradci chovu proplacení cestovních výloh dle vyhlášky chovatelem.
10. Poradce chovu vyhotoví Zápis o kontrole vrhu, jehož jednu potvrzenou kopii přenechává chovateli. Při zjištění nestandardních štěňat je možno je zapsat s poznámkou do průkazu původu "nestandardní" . Spojení těchto rodičů však se nesmí nadále opakovat.
11. Chovatel je povinen zaznamenat každý vrh do Knihy odchovů.
12. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Je žádoucí vyhotovit písemnou dohodu o předání štěněte.

VIII. Chovatelská stanice

1. Před prvním krytím první feny musí mít majitel feny zaregistrován chráněný název chovatelské stanice.
2. V ostatním platí metodický pokyn ČMKU "Chránění názvů chovatelských stanic" a "Chovatelský a zápisní řád ČMKU".

IX. Plemenná kniha

1. Dílčí plemennou knihu německá doga vede od roku l960 hlavní poradce chovu KCHND. Ten také zpracovává potřebnou chovatelskou dokumentaci a vystavuje průkazy původu.
2. Administrativně technické úkony, související se zpracováním a vyhodnocováním chovatelské dokumentace, nebo jejich část, může klub zabezpečit smluvně.
3. U plemenné knihy se registrují čistokrevní jedinci a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů ČR nebo organizace se sídlem v ČR.
4. Rejstřík chovných jedinců zahrnuje všechny psy a feny, kteří splnili všechny podmínky pro uznání způsobilosti k chovu.
5. Výbor Klubu ve vztahu k plemenné knize zastupuje hlavní poradce chovu.

X. Zápis štěňat do plemenné knihy

1. Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
2. Nedílnou součástí přihlášky vrhu je krycí list, v případě zahraničního krytí i fotokopie originálu průkazu původu psa včetně dokladu o jeho chovnosti v zemi trvalého bydliště držitele psa.
3. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a celý. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat. Přihláška k zápisu musí být odeslána plemenné knize do 3 měsíců od data vrhu.
4. Jména štěňat vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Nedílnou součástí jména je název chovatelské stanice. Rozhodnutím chovatele je možné písmena s háčkem, CH, Q a X vynechat.
5. Po vyčerpání abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat.

XI. Zápis importovaných jedinců

1. Importovaní jedinci za účelem chovu musí být bez ohledu na stáří zapsáni do plemenné knihy a pro využití v chovu musí splnit podmínky chovnosti vyžadované tímto řádem.
2. Při získání březí feny ze zahraničí je nutné pro uznání chovnosti na tento vrh postupovat v souladu s chovatelským řádem země, odkud byla importována.

XII. Průkaz původu

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.
2. Průkaz původu musí obsahovat následující údaje
- jméno a datum narození
- název plemene, pohlaví, tetovací číslo (čipový kód), druh srsti, barvu
- číslo zápisu ČMKU/ND
- jméno a adresu chovatele
- jméno a adresu majitele
- datum vystavení
- předky nejméně do 4. generace s uvedením jejich výstavního ocenění, titulů, chovnosti, kohoutkové výšky a barvy
- přílohu určenou k zápisu výsledků výstav a zkoušek
Pro platnost musí rodokmen obsahovat podpis chovatele a majitele.
3. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned nahlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz původu je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz je možno vystavit duplikát, dle směrnic ČMKU.
4. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha.
5. Zápisy do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu).
6. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

XIII. Vývoz

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být plemennou knihou ČMKU označen vytlačeným znakem ČMKU a adresou nového majitele.
2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný ve smyslu předpisů FCI a poslání ČMKU a Klubu chovatelů německých dog.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti kárného stíhání.
2. Tento Chovatelský a zápisní řád nabývá platnosti dnem 16.03.1996.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama